Улсын Их хурал

Нийгмийн өмнө тулгамдаж байгаа олон асуудлыг шийднхэд эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоо өндөр. Иймд Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нэр дэвших квотыг 30 хувьд хүргэх асуудлаар Төрийн ордон хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. УИХ-ын эмэгтэй гишүүд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөллүүд оролцож байна.