Үйл явдал
Нийслэлийн төвийн зургаан дүүрэгт, шинжилгээ авах найман цэг ажиллаж байна. 4-р сарын 12 хүртэл цаг байхгүй, өдөрт нэг цэгт 800 хүнээс шинжилгээ авч байгаа. Үүнээс гадна цаг аваагүй иргэд ирж байгаа зэрэг олон хүндрэл гарч байна. Тиймээс шинжилгээ авч байгаа цэгүүдийг нэмэх хэрэгтэй гэсэн саналыг иргэд тавьж байна.