Аж ахуйн нэгжүүдийн цахилгаан, дулааны төлбөрийг 28%-иар нэмэгдүүлнэ

Засгийн газар

Аж ахуйн нэгжүүдийн цахилгаан, дулааны төлбөрийг 28%-иар нэмэгдүүлнэ.

Эх сурвалж: ЭХЯ