Замын-Үүд боомтоор бараа материал чөлөөтэй нэвтэрч эхэллээ

Нийгэм

Замын-Үүд боомтоор бараа материал чөлөөтэй нэвтэрч эхэллээ.

1. Барилга 26т.х 1454тн                      

2. Төрөл бүрийнх 15тх 775тн                    

3. Тоног төхөөрөмж 12тх 448тн                                  

4. Гэр ахуй 3тх 58тн                            

5. Бодис 1тх 71тн                                

6. Хүнс 1тх 68тн.                                  

Улсын хилээр нийт 130 орж ирэхээс 124 тээврийн хэрэгсэл орж ирсэн.

Үүнээс ачаатай 58т.х импорт 66. Хилийн бүсэд ачаатай 3 импорт 3 тээврийн хэрэгсэл хонолоо.