Монголын тухай дэлхий дахинаа

Канадын Erdene Ресурс Дэвэлопмент компани Монголын газа нутагт алт олборлох лицензээ авчээ. Тус компани Баян Хөндий төслийн хүрээнд алт олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах юм.

Канадын компанид эхний ээлжинд 30 жилийн хугацаатай лиценз олгосон ч 70 жил хүртэлх хугацаагаар сунгах боломжтой гэнэ. Канадын компанид олгосон тусгай зөвшөөрөл нь Баян Хөндий, Хөндий алтны төсөл, Алтан Эрроу зэрэг төслийн хүрээнд нийтдээ 2309 га талбайг хамарч байгаа юм.

Компанийн ерөнхий захирал Петер Акерли: -“Баян Хѳндийн ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийг авснаар ѳндѳр агуулга бүхий илээр олборлох боломжтой Баян Хѳндий алтны тѳслийн хѳгжүүлэлтэд чухал алхам болж байна. Ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл нь Баян Хѳндий алтны тѳслийн суурь зөвшөөрлүүдийн нэг , тиймээс Баян Хѳндийн нѳѳцийг урт хугацаанд хѳгжүүлэх нь  чухал ач холбогдолтой” гэжээ.

Түүнчлэн үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулбал жилд 50 мянган унци алт олборлох Хөндий Алтны төслийг хэрэгжүүлэхээс гадна Хөндий Алтны дүүргийн нөөцийг тэлэхээр хайгуул болон хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг судлан ажиллана.