Монголын тухай дэлхий дахинаа

Монгол улсын Төв банкны мөнгө-хөрөнө оруулалтын бодлогын газрын дарга Баярдаваа 2020 оны улсынхаа эдийн засаг-санхүүгийн хүлээлтийн талаар мэдээлжээ.

Түүний тэмдэглэн хэлснээр Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт сүүлийн 3 жилийн хугацаанд өндөр байсан. Тухайлбал 2017-2019 онуудад эдийн засгийн ерөнхий төлөв байдал 6%-ийн өсөлттэй байжээ. Үүнийг гадны хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбон тайлбарлажээ.

Түүнчлэн Монгол улсыг чиглэсэн шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2017 оноос хойш нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгаа юм. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 20-30%-ийн хооронд тогтмол үзүүлэлттэй байжээ. Түүнчлэн Монгол банкнаас хөрөнгө оруулалтын өсөлт 2019 онд 20%-тай байсан ч 2020 онд 10% болон буурч болзошгүй байна.

Эх сурвалж: https://www.ritmeurasia.org