Нийгэм

Татварын багц хууль шинэчлэгдснээр татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, тайлагнах хугацаа зэрэгт олон өөрчлөлт гарсан. Тухайлбал, 300 сая хүртэлх төгрөгийн татвар ногдуулах орлоготой ААН-үүд 1 хувийн албан татвар төлөөд жилд 2 удаа тайлангаа илгээх боломжтой болжээ.  Харин 6 тэрбумаас дээш орлоготой ААН-үүдийн татвар тайлагнах хугацаа жилд 4 удаа байх юм.

Татварын багц хуульд өөрчлөлт орон энэ оны 1 сарын нэгнээс эхлэн хэрэгжиж байгаа. Энэ хуульд өөрчлөлт орсноор ЖДҮ, бизнес эрхлэгчдийг дэмжсэн олон заалт нэмэгдсэн байна. Тухайлбал, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, тайлагнах хугацаа зэрэгт өөрчлөлт орсон гэдгийг Татварын ерөнхий газрын мэргэжилтэн онцолж байна.

ЗУРГААН ТЭРБУМААС ДЭЭШ ОРЛОГОТОЙ ААН-ҮҮД ЖИЛД 4 УДАА ТАТВАРАА ТАЙЛАГНАНА  

Нэг удаа тайлагнана гэдэг нь хялбаршуулсан горим ашиглаж эхэлсэн ААН-үүдэд хамааралтай. Харин бусад ААН-д нь жилд 2 удаа тайлагнах заалттай байгаа. 2020 оны хагас жилийнхээ тайланг 7 сарын 20-ны дотор ирүүлэх шаардлагатай гэдгийг анхаарууллаа.   

Өмнөх жилийн борлуулалтын орлого буюу татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум болон түүнээс дээш төгрөгт хүрсэн ААН-үүд энэ оны эхний улиралдаа бую 4 сарын 30-ны дотор 1 улирлынхаа тайланг ирүүлэх хэвээрээ байгаа гэдгийг анхаарууллаа.  Харин суутган төлдөг татварын тайлангийн төрлийг татвар төлөгч заавал ирүүлэх шаардлагатай юм. Тайлагналын хувьд өөрчлөлт гараагүй буюу жилд 4 удаа ирүүлэх хэвээрээ гэдгийг татварын улсын байцаагч хэлж байна.